*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe GKI

2018 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 880 507 1 736 489    
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
49 902 112 117    
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
47 166 116 048    
Zysk (strata) netto 37 451 93 756    
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
36 569 90 837    
Aktywa razem 2 915 817 2 887 108    
Zobowiązania długoterminowe 273 857 261 997    
Zobowiązania krótkoterminowe 805 322 776 855    
Kapitał własny 1 818 344 1 830 649    
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 532 909 1 543 145    
Kapitał zakładowy 89 928 89 928    
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 940 000 189 940 000    
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
8,07 8,12    
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting