*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujStruktura akcjonariatu

Impexmetal SA jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 24 czerwca 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.000,00 tys. PLN i dzieli się na 190.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40 gr. każda.

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poniżej akcjonariat Impexmetal S.A.
 

akcjonariusze

liczba akcji

udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

udział

w ogólnej liczbie głosów

Boryszew S.A. i podmioty zależne (*)

179 299 383

94,37%

179 299 383

94,37%

(w tym Impexmetal S.A. (**))

54 519 383

28,69%

54 519 383

28,69%

Pozostali akcjonariusze

10 700 617

5,63%

10 700 617 5,63%

Wszystkie akcje/głosy

190 000 000

100,00%

190 000 000

100,00%

 

(*)  Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi zgodnie z zawiadomieniem z 16.07.2019 roku posiadał 179 299 383 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 94,37% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 94,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(**)  Impexmetal S.A. posiada 54 519 383 sztuk akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych, Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


 

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting